• KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  Chi tiết >>
 • KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  Chi tiết >>
 • NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO TƯƠI
  Chi tiết >>
 • SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  Chi tiết >>
 • SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  Chi tiết >>
 • Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho là hạnh phúc của các nhà khoa học
  Chi tiết >>
 • TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG
  TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG
  Chi tiết >>
KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN6 KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN 6 NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN6 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC6 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC6 Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho 6 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG 6

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ SẤY CÁ ĐÙ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHỐI HỢP BƠM NHIỆT VÀ BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt trên đối tượng cá đù dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y = 5,50 + 0,29X1 + 0,56X2 + 0,07X3- 0,5 X1X2 – 0,34X1X3 + 0,39X2X3 thể hiện mối tương quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy (X2) ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy tối ưu là sorbitol 12%, nhiệt độ sấy 58,5oC, tốc độ gió 1.84m/s, và thời gian sấy là 5,83 giờ. Cá đù khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày về điều kiện sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp bơm nhiệt trên đối tượng cá đù dựa theo mô hình thực nghiệm đa nhân tố bậc 1 của Box-Wilson. Kết quả cho thấy mô hình toán học Y = 5,50 + 0,29X1 + 0,56X2 + 0,07X3- 0,5 X1X2 – 0,34X1X3 + 0,39X2X3 thể hiện mối tương quan giữa thời gian sấy (Y) và các nhân tố tác động (nồng độ sorbitol (X1), nhiệt độ sấy (X2), và tốc độ gió (X3), trong đó nhiệt độ sấy (X2) ảnh hưởng lên thời gian sấy mạnh hơn so với các yếu tố khác. Điều kiện sấy tối ưu là sorbitol 12%, nhiệt độ sấy 58,5oC, tốc độ gió 1.84m/s, và thời gian sấy là 5,83 giờ. Cá đù khô ở điều kiện tối ưu đã đạt chất lượng cảm quan, vệ sinh an toàn thực phẩm và độ an toàn cao hơn so với các phương pháp sấy không khí và sấy dưới mặt trời. Kết quả là cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện và triển khai rộng rãi phương pháp sấy này trong sản xuất.

Từ khóa: cá đù, bơm nhiệt, bức xạ hồng ngoại, sấy, Box-Wilson

ABTRACT

The paper focused on the drying condition of the infrared radiation combining the heat pump for the silver jewfish basing on the level 1 multi-factor experimental planning model of Box-Wilson. The results showed the mathematical model (Y = 5.50 + 0.29X1 + 0.56X2 + 0.07X3- 0.5 X1X2 - 0.34X1X3 + 0.39X2X3) that expressed the relationship between the drying time (Y) and the impact factors (the sorbitol concentration (X1), the drying temperature (X2), and the wind speed (X3)), in which the drying temperature (X2) affected the drying time stronger than other factors. The optimization condition of drying was the sorbitol concentration of 12%, the drying temperature at 58.5oC, the wind speed of 1.84 m/s, and the drying time for 5.83 hours. Dried silver jewfish at the optimum condition got the sensory quality, food hygiene, and safety higher than the air drying and sun drying methods. The results are a scientific basis for completing the technology and widely deploying the drying method in production.

Keywords: silver jewfish, heat pump, infrared radiation, drying, Box-Wilson